PRAVIDLÁ A PODMIENKY ČLENSTVA:

1. Členstvo v  PROVENCE BEAUTY

CLUBPROVENCE BEAUTY CLUB (ďalej tiež PBC) je určený pre všetkých, ktorí často a radi nakupujú v predajniach L’OCCITANE EN PROVENCE. Členom PBC sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike. Členstvo je podmienené nákupom v značkovej predajni L’OCCITANE EN PROVENCE v Slovenskej republike a riadnym vyplnením prihlášky. Každý člen PBC je povinný pri zmene aktualizovať svoje osobné údaje, predovšetkým korešpondenčnú adresu. Môže to urobiť e-mailom na loccitane@loccitane.sk alebo písomne opätovným vyplnením formulára v predajniach L’OCCITANE EN PROVENCE.

2. KLUBOVÁ KARTA L’OCCITANE

Každý člen klubu dostane po prihlásení svoju členskú kartu  PROVENCE BEAUTY CLUB. Táto karta je označená unikátnym EAN kódom, ktorý člena  PBC  identifikuje pri každom nákupe.  Karta  PBC sa vydáva bezplatne a neslúži k platbe za tovar. Každému členovi môže byť vydaná iba jedna karta. V prípade straty alebo poškodenia PBC karty môže člen PBC požiadať o vydanie novej karty, a to e-mailom na loccitane@loccitane.sk. Karta je platná na dobu neurčitú, po celý čas platnosti vernostného programu PBC.

3.OSOBNÉ ÚDAJE

Člen PROVENCE BEAUTY CLUBU svojím podpisom na prihláške súhlasí zo zasielaním ponúk, oznámení, katalógov a vzoriek L’OCCITANE. V prípade poskytnutia e-mailové adresy súhlasí aj  s pravidelným zasielaním informácii o novinkách a promo ponukách e-mailom.  Člen PBC ďalej berie na vedomie, že  spoločnosť L’OCCITANE Central Europe s.r.o. ako správca  je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovávateľa, ktorý už nepodlieha ďalšiemu súhlasu člena.  L’OCCITANE Central Europe s.r.o., prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje členov  PBC iným spoločnostiam. Raz za čas však môže zaslať členom klubu ponuku od svojich partnerov, o ktorej sa domnieva, že oslovených členov pravdepodobne zaujme. Tento súhlas platí na dobu neurčitú až do jeho písomného odvolania alebo ukončenia činnosti PBC.

4.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Členstvo v PBC zaniká, ak člen klubu nezrealizuje počas jedného roka od vydania karty alebo posledného nákupu žiaden ďalší nákup na svoju kartu, úmyselne uviedol nesprávne údaje v prihláške alebo na písomnú žiadosť člena. Všetky odmeny v rámci klubu nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť L’OCCITANE Central Europe s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nutnosti upraviť Všeobecné pravidlá PBC. Členovia klubu budú o týchto zmenách informovaní v predajniach a na www.loccitane.sk. Spoločnosť L’OCCITANE Central Europe s.r.o. si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť PBC. Dátum ukončenia PBC bude oznámený v predajniach spoločnosti L’OCCITANE Central Europe s.r.o.