Pravidlá a podmienky členstva v Provence Beauty Club


1. Členstvo v PROVENCE BEAUTY CLUB

PROVENCE BEAUTY CLUB (ďalej tiež „PBC“) založený spoločnosťou L´OCCITANE Central Europe s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, so sídlom: Gorkého 3, 811 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Po, vložka 1163/B, IČO: 35 883 073  (ďalej tiež „L’OCCITANE”) je určený všetkým, ktorí často a radi nakupujú v predajniach L’OCCITANE. Členom PBC sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike. Členstvo je podmienené nákupom v značkovej predajni L’OCCITANE v Slovenskej republike a riadnym vyplnením prihlášky on-line na https://sk.loccitane.com alebo v predajni L’OCCITANE. Každý člen PBC je povinný pri zmene jeho osobných údajov uvedených v prihláške tieto aktualizovať, predovšetkým korešpondenčnú adresu. Môže tak učiniť písomne na email: administration@loccitane.cz alebo písomne znovu vyplnením prihlášky na predajniach L’OCCITANE.​

2. KLUBOVÁ KARTA L’OCCITANE

Každý člen klubu dostane po prihlásení svoju členskú kartu PROVENCE BEAUTY CLUB (ďalej tiež „karta PBC“), a to pri jej osobnom vyzdvihnutí priamo v predajni. Karta PBC je označená unikátnym EAN kódom, ktorý člena PBC identifikuje pri každom nákupe. Karta PBC je vydávaná bezplatne a neslúži k platbe za tovar. Každému členovi môže byť vydaná iba jedna karta. V prípade straty alebo poškodení PBC karty môže člen PBC požiadať o vydanie novej PBC karty a to emailom na administration@loccitane.cz. Karta je platná pri dodržiavaní podmienok a pravidiel členstva v  PBC po celú dobu platnosti vernostného programu PBC.​

3. OSOBNÉ ÚDAJE

Člen PROVENCE BEAUTY CLUBU súčasne so svojim podpisom na prihláške udelí písomný súhlas 
so spracovaním osobných údajov (ďalej len „súhlas“) podľa Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR). Detailne podmienky a rozsah spracovávaných osobných údajov sú uvedené v súhlase. 
Zoznam spracovávaných osobných údajov a podrobné informácie týkajúce sa výkonu práv člena PBC ohľadne ochrany OÚ sú k dispozícii na internetových stránkach https://sk.loccitane.com a v predajniach L’OCCITANE v dokumente „Zásady spracovania a ochrany osobných údajov“.​

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Členstvo v PROVENCE BEAUTY CLUBU zaniká, pokiaľ člen PBC nezrealizuje počas jedného roku od vydania karty PBC alebo posledného nákupu žiadny ďalší nákup na svoji kartu PBC, úmyselne uviedol nesprávne údaje v prihláške alebo v písomnej žiadosti člena. Akékoľvek odmeny v rámci klubu nie sú právne vymáhateľné. L’OCCITANE si vyhradzuje právo v prípade nutnosti upraviť Pravidlá a podmienky členstva v PBC. Členovia PBC budú o týchto zmenách informovaní na predajniach a na www.loccitane.sk. L’OCCITANE si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť vernostný program PBC a činnosť PBC. Prípadný dátum ukončenia PBC bude oznámený v predajniach L’OCCITANE. 

L´OCCITANE Central Europe s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby