Pravidlá a podmienky súťaže 
„Vianočná súťaž L’OCCITANE“


 
1.    Všeobecné ustanovenia

1.1 Vianočnú súťaž L‘OCCITANE (ďalej len „Súťaž“) organizuje spoločnosť L’OCCITANE Central Europe s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, so sídlom Gorkého 3, Bratislava, PSČ 811 01, IČ: 35883073, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.: 1163/B (ďalej len „Organizátor“).

1.2 Súťaž prebieha od 26. 11. 2018 do 9. 12. 2018 na facebookových stránkach Organizátora.

1.3 Súťaž nie je určená zamestnancom Organizátora a ich rodinným príslušníkom. Rodinní príslušníci sú definovaní ako: rodičia, deti, súrodenci, manželia.

1.4 Účastníkom Súťaže musí byť dospelá úplne svojprávna osoba, ktorá má viac ako osemnásť rokov, s trvalým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len „Súťažiaci“).

1.5 Účasťou v Súťaži, t.j. uskutočnením požadovanej akcie, Súťažiaci súhlasí, že prijíma tieto jej záväzné Pravidlá a podmienky, a zároveň potvrdzuje, že splňuje podmienky pre účasť v nej. Účasťou v Súťaži sa Súťažiaci tiež zaväzuje neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky a oprávnené záujmy Organizátora. 

1.6 Účasť v Súťaži je dobrovoľná a zadarmo, t.j. jednania, súhlasy či poskytnutie práv zo strany Súťažiacich sú bezplatné. Podmienkou účasti v Súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.

1.7 Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook a táto spoločnosť za jej priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci Súťaže na sociálnej sieti Facebook nebudú tejto spoločnosti nijako odovzdávané. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadne Súťaže na sociálnych sieťach musia byť preto adresované výhradne Organizátorovi, a nie Facebooku.

1.8 Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz. 

1.9 Súťažiaci, ktorý sa nestane výhercom Súťaže, berie na vedomie, že v Súťaži neuspel, a súhlasí s tým, že mu Organizátor nie je povinný zasielať špeciálnu informáciu o tom, že nevyhral.

2.    Pravidlá a mechanizmus súťaže

2.1 Úlohou Súťažiaceho je splniť zadanie uvedené v súťažnom príspevku na facebookových stránkach Organizátora.

2.2    Dĺžka trvania súťažnej úlohy je vždy uvedená v jej zadaní.

2.3    Organizátor po skončení súťažnej úlohy vyberie podľa svojho uváženia 7 výhercov.

2.4    Vyhlásenie výhercov Súťaže prebehne do 3 dní odo dňa jej ukončenia na oficiálnych facebookových stránkach Organizátora. 

3. Výhry

3.1 Výhry v Súťaži zaisťuje Organizátor, teda L'OCCITANE Central Europe s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby.

3.2 Predmetom výhry každého súťažného kola je 7x výrobok (či duo výrobkov) L’OCCITANE. Pre každého výhercu je určený vždy len jeden výrobok (prípadne jedno duo výrobkov).

3.3 Výhru nemožno alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom ako ustanovenom plnení. 

3.4 Výhru nemožno previesť na inú osobu. 

4. Postup pri odovzdávaní výhry 

4.1 Vybraní výherci budú kontaktovaní pri svojich príspevkoch a vyzvaní na kontaktovanie Organizátora s účelom dohody o spôsobe odovzdania výhry. 

4.2 Výhra výhercu, ktorý nereaguje na výzvu Organizátora na jeho kontaktovanie, prepadá Organizátorovi po uplynutí 30 dní odo dňa vyhlásenia konkrétneho výhercu. 


5. Dielo v súťaži

5.1. V prípade, že v rámci Súťaže bude Súťažiaci vytvárať výtvarné, slovesné, fotografické, priestorové, popr. akékoľvek iné dielo chránené právom duševného vlastníctva (ďalej len „Dielo“), platí, že Dielo s ohľadom na svoju prípadnú ďalšiu aplikáciu musí byť jedinečné, nezameniteľné a jednoznačne rozlíšiteľné od iných diel, ktoré sú prihlásené predovšetkým ostatnými Súťažiacimi. 
5.2. Súťažiaci prehlasuje, že svojou účasťou v Súťaži potvrdzuje, že:
a.    Dielo je slušné, neporušuje dobré mravy, právne predpisy a je v súlade s najvyššími etickými štandardami a neporušuje oprávnené záujmy Organizátora;
b.    Dielo neznižuje dôstojnosť žiadnych osôb a ich vážnosť v spoločnosti a neobsahuje prvky nekalej súťaže ani akékoľvek zobrazenie a odkazy na iných Súťažiacich Organizátora;
c.    Dielo nenavádza a ani nemôže navádzať na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí;
d.    na Diele nie sú viazané žiadne právne vady, žiadne práva tretích osôb, ktoré by sa mohli dotknúť účasti Súťažiaceho v súťaži a ktoré by boli na prekážku vzniku Licencie v nižšie uvedenom zmysle;
e.    ak je v Diele zachytená osoba, tak tá udelila súhlas na použitie jej podobizne pre účely Súťaže a použitie Diela v Súťaži, tak ako aj s jej zverejnením, v súlade s účelom a pravidlami ustanovenými pre konkrétnu Súťaž a Všeobecnými podmienkami;
f.    konkrétne Dielo bolo do Súťaže prihlásené iba raz;
g.    sa zúčastňuje Súťaže na základe slobodnej a vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle bez nátlaku a útlaku.
5.3. Súťažiaci na základe účasti v Súťaži, t.j. vyslovením súhlasu v nižšie uvedenom zmysle, poskytuje Organizátorovi bezúplatné oprávnenie na použitie Diela (ďalej len „Licencia“), a to na tri (3) roky od okamihu poskytnutia Diela Organizátorovi, bez územného a množstevného obmedzenia. Súťažiaci Licenciu poskytuje ako výhradnú a nie je oprávnený Dielo používať a poskytnúť Licenciu inej osobe okrem Organizátora. Súťažiaci tak poskytuje Organizátorovi oprávnenie k Dielu všetkými zákonom povolenými spôsobmi, Organizátor je teda okrem iného oprávnený upraviť Dielo pre svoje potreby a takto upravené Dielo ďalej v uvedenom rozsahu použiť. Súťažiaci sa zaväzuje zaistiť Organizátorovi nerušený výkon práv vyplývajúcich z poskytnutej Licencie a bez zbytočného odkladu, a to aj bez výzvy vykonať všetky právne kroky k odstráneniu obmedzení vo výkone týchto práv. Organizátor nie je povinný Licenciu k Dielu využiť. Na poskytnutie Licencie nemá vplyv prípadné rozhodnutie Súťažiaceho, že Súťaž nedokončí, či iný dôvod ukončenia jeho účasti v Súťaži.
5.4. Organizátor má právo jednostranne rozhodnúť o okamžitom vyradení Diela zo Súťaže a jeho odstránení, a to predovšetkým z dôvodu, že bude v rozpore s pravidlami Súťaže a/alebo v rozpore s prehláseniami Súťažiaceho a/alebo Všeobecnými podmienkami, a to bez náhrady.
5.5. Súťažiaci berie na vedomie, že konkrétne Dielo, v prípade jeho zverejnenia na oficiálnom účte Organizátora na Facebooku, môže byť odstránené na podnet tretej osoby samotným Facebookom, predovšetkým pre porušovanie pravidiel tejto sociálnej siete.
5.6. V prípade vylúčenia Súťažiaceho nemá taký Súťažiaci právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Organizátor má právo vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že zistí porušenie týchto Pravidiel zo strany Súťažiaceho, ich zneužitie alebo jednanie k ujme Organizátora v rozpore s platnými predpismi a dobrými mravmi.

6.2 Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž predčasne ukončiť (nevyhlásiť ďalšiu súťažnú otázku). Organizátor nie je voči Súťažiacim zaviazaný. Vyhradzuje si právo kedykoľvek urobiť ďalšie rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane zmeny Pravidiel a podmienok, ukončenia, prerušenia Súťaže, pozastavenia Súťaže alebo vylúčenia Súťažiaceho zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to predovšetkým z dôvodu nedodržania Pravidiel a podmienok alebo pri podozrení z nezákonného jednania či iného chybného správania zo strany Súťažiaceho. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou.

6.3 Organizátor nie je zodpovedný za situácie, keď dôjde k neoprávnenému zneužitiu jeho facebookového profilu treťou osobou, alebo bude jeho profil na tejto sociálnej sieti blokovaný. V takých prípadoch nie je Organizátor povinný hradiť akúkoľvek škodu v dôsledku toho vzniknutú.

6.4 Pravidlá a podmienky v úplnom znení sú uverejnené na webe Organizátora https://sk.loccitane.com.

V Bratislave dňa 26. 11. 2018
L'OCCITANE Central Europe s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby