Zemestnanci

Zodpovedná firma má „práva a povinnosti“ vzhľadom k svojim zamestnancom:

- Právo požiadať ich, aby sa zaviazali spoločnosti dodržovať politiku trvalo udržateľného rozvoja, napr. keď žiadame zamestnancov, aby použili obojstrannú tlač1, kedykoľvek je to možné
- Povinnosť prispievať k profesijnému rozvoju svojich zamestnancov. To je dôvod, prečo sa usporiadavajú stretnutia zamestnancov raz za tri mesiace. Uskutočnili sme aj prieskum spokojnosti zamestnancov. Bol vyvinutý v roku 2006 pre naše pôsobisko v Manosque, Paríži a Ženeve.


Naše nedávne činnosti
 V roku 2008 sme apelovali na zamestnancov centrály, aby sa viac zaujímali o životné prostredie:

- Teraz používame recyklovaný papier a 50 % našich kancelárskych potrieb je označených ako „zelených“.
- Odpad je triedený v celej spoločnosti, a to v kanceláriách aj v spoločných priestoroch.
- Jednorázové plastové tégliky2 sú minulosťou. Teraz sa zameriavame na materiály s dlhou životnosťou ako sú hrnčeky, poháre a pod. Táto akcia pomohla znížiť spotrebu plastových téglikov o tisíce mesačne!
 

V roku 2009 sme sa snažili vytvoriť lepšie pracovné prostredie. V Manosque sme 2-krát týždenne začali organizovať gymnastické kurzy a v Paríži jogu. V Manosque sa usporadúva putovný trh s organickými výrobkami. Okrem toho sme v spolupráci s ďalšími firmami zaviedli materskú škôlku pre deti zamestnancov.
Na začiatku každej sezóny usporadúvame obedy pre zamestnancov. Tieto príjemné chvíle sa odohrávajú mimo továreň a zúčastnení, viac ako 100 osôb, si pochutnávajú na tradičných miestnych pokrmoch počas obrovského pikniku.

Čo nás motivuje k založeniu závodného dopravného systému pre našich zamestnancov v Manosque?

Ako súčasť firemného dopravného plánu zriadila L'OCCITANE kyvadlový autobus, ktorý prepravuje pracujúcich v trojzmennej prevádzke medzi Forcalquier a Manosque na ich zmenu. Túto možnosť využíva viac ako 60 zamestnancov. To potom presvedčilo miestny úrad, aby rozšíril dopravné linky aj do tejto priemyselnej zóny.
Aby sme docielili zníženie emisií CO2 aj u našich zamestnancov, snažíme sa im vštiepiť pravidlá ekologického spôsobu vedenia motorových vozidiel, efektívnejšie využitie automobilov3 pri cestách z a do práce a podporovať nákup „zelených automobilov“. Do zoznamu dostupných vozidiel uvádzame automobily s čo najnižšími emisiami CO2 a zasielame ho všetkým zamestnancom, ktorí majú nárok na služobné vozidlo. Od apríla 2010 máme v areáli továrne k dispozícii aj hybridný služobný automobil na prejazdy v rámci továrne.


L'OCCITANE je zodpovedný zamestnávateľ
L'OCCITANE zamestnáva znevýhodnených pracovníkov4.

V roku 2008 bolo zamestnaných deväť ľudí s takmer nulovými vyhliadkami na zamestnanie počas jedného roka. Po preškolení boli zaradení na pozíciu baličov. Šesť z nich bolo zdravotne postihnutých a všetci dostali ocenenie.
Aby sa zdravotne postihnutým vyšlo v ústrety, prispôsobuje sa im ich pracovné prostredie. Okrem toho majú tieto osoby k dispozícií 5 poldní dovolenky navyše, aby mohli navštevovať svojich špeciálnych lekárov.
Naša politika zamestnávania znevýhodnených osôb sa naďalej rozširuje. Napríklad prostredníctvom subdodávateľských prác skrze ESAT5, ktorá sa snaží sprostredkovávať prácu ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.


Čo bude nasledovať?

Teraz sa snažíme o to, aby sme do našich činností zapojili čo najviac ľudí. Pravdepodobne uskutočníme ďalší prieskum spokojnosti zamestnancov.
Zvažujeme tiež, ako vylepšiť pracovné podmienky tak, aby sme lepšie dokázali skĺbiť profesijný život so súkromným. Napríklad plánujeme zrekonštruovať naše odpočinkové zóny, aby pôsobili ešte pohodlnejšie.

Obojstranná tlač1:
Kopírovacie zariadenia a tlačiarne sú naprogramované tak, aby automaticky tlačili obojstranne.

Plastové tégliky2:
V roku 2008 boli zamestnancom centrály k dispozícií automaty na vodu, ale bez plastových téglikov. Nechali sme vyrobiť vyše 1000 téglikov z recyklovaného plastu a rozdali sme ich našim zamestnancom v centrálach v Paríži, Manosque a v Ženeve. Kávovary v továrni teraz tiež ponúkajú možnosť použiť vlastný hrnček.

Efektívne využitie vozidiel3 :
V roku 2008 spoločnosť začala kampaň s cieľom zvýšiť povedomie o možnostiach efektívneho využitia automobilov pri cestách z a do práce. V súčasnosti existujú v Manosque špeciálne parkovacie miesta vyhradené pre týmto spôsobom využívané autá, ktoré sú označené nálepkami. Vyše 100 ľudí v L'OCCITANE v súčasnosti využíva tento systém. Zamestnanci majú možnosť nahliadnuť do zoznamu takto využívaných áut, aby si mohli vyhľadať najvhodnejšiu možnosť.

Znevýhodnení pracovníci4 :
Aby sme zaistili informovanosť verejnosti o pracovných príležitostiach pre znevýhodnené osoby, pravidelne inzerujeme na špecializovaných webových stránkach. Náboroví pracovníci boli preškolení v oblasti zamestnávania takýchto osôb.

ESAT5:
„ESAT“ sú špecializované centrá na sprostredkovanie práce zdravotne postihnutým, ktorí nemôžu pracovať v bežných podmienkach.