Pravidlá a podmienky

 
Pravidlá a podmienky Súťaže najoriginálnejších hodnotení L’Occitane Au Brésil


 1 Všeobecné ustanovenia

 1.1 Súťaž „Súťaž najoriginálnejších hodnotení L’Occitane Au Brésil" (ďalej len "Súťaž") organizuje spoločnosť L‘OCCITANE CE s.r.o. , so sídlom v Prahe 8 (186 00), ul. Pobřežní 4, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 97207 (ďalej len "Organizátor").

 1.2 Súťaž prebieha od 5. 6. 2014 do 22. 6. 2014 na internetových stránkach
http://www.loccitane.sk (ďalej len "stránky").

 1.3 Účastníkom súťaže musí byť dospelá osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike. A musí mať účet na http://www.loccitane.sk.

 1.4 Ak účastník súťaže nemá účet na hhtp://www.loccitane.sk, nutne si ho musí otvoriť, aby sa mohol zúčastniť súťaže v súlade s jej podmienkami.

 1.5 Súťaž nie je určená pre zamestnancov spoločnosti usporiadateľa, L'Occitane CE s.r.o. a ich rodinným príslušníkov. Rodinní príslušníci sú definovaní ako: rodičia, deti,  súrodenci, manželia.

 1.6 Účasťou v Súťaži súťažiaci súhlasí, že prijíma jej Pravidlá a Podmienky.

 1.7 Účasť v súťaži je dobrovoľná a zadarmo.
[if !supportLineBreakNewLine]-->
[endif]-->


 2 Podmienky účasti

 2.1 Podmienkou účasti v Súťaži je napísanie hodnotenia výrobku radu Jenipapo alebo radu Vitória-Régia v termíne od 5. 6. 2014 do 22 .6. 2014

 2.2 Po 22. 6. 2014 bude vybráň výherca, ktorého hodnotenie výrobku vyhodnotí komisia určená Organizátorom ako zaujímavé a originálne. Komisia bude zložená z troch členov z radov usporiadateľov.


 3 Výherca a Výhra

 3.1 Výhry v súťaži zaisťuje L'Occitane CE s.r.o.

 3.2 Výhercom Súťaže sa stane jeden (1) Účastník, ktorého hodnotenie výrobku vyhodnotí komisia určená Organizátorom ako zaujímavé a originálne.

 

 3.3. Výhrou v súťaži je balíček kozmetiky z radu Vitória-Régia od L’Occitane au Brésil. Balíček obsahuje: Kolínsku vodu 100 ml, Telové mlieko 250 ml a Krém na ruky 30 ml.

 4 Oznámenie o výhercoch súťaže

 4.1 Najneskôr dva dni po ukončení súťaže bude vybráň výherca.

 4.2 Organizátor informuje výhercov o ich výhre do 3 pracovných dní prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu poskytnutú zaregistrovaným. Organizátor oznámi výhercom, akým spôsobom a kedy bude výhra odovzdaná. Výherca sa musí s organizátorom spojiť do 7 kalendárnych dní od doručenia správy o svojej výhre. Organizátor si vyhradzuje právo overiť si správnosť osobných údajov poskytnutých výhercom súťaže.

 4.3 Cenu nemožno vymeniť za hotovosť alebo za akúkoľvek inú cenu.

 4.4 Cena môže byť odovzdaná výhradne výhercovi, ktorý bol vybraný.

 4.5 Ak výherca nespĺňa podmienky ustanovené v bodoch 1.3, 1.4 pravidiel, stráca právo na výhru.

 4.6 Mená výhercov budú uverejnené po ukončení súťaže na internetových stránkach http://
www.loccitane.sk

[if !supportLineBreakNewLine]-->
[endif]-->


5 Záverečné ustanovenia

 5.1 Účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky, ktoré ho oprávňujú k účasti v súťaži, a súhlasí s pravidlami súťaže ustanovenými v nariadení.

 5.2 Ak účastník zmení svoju e-mailovú adresu, ktorú zadal vo svojom osobnom účte, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť usporiadateľovi.

 5.3 Usporiadateľ má právo vylúčiť účastníkov zo súťaže v prípade, že Organizátor zistí porušenie týchto Pravidiel zo strany účastníka.

 5.4. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na webových stránkach súťaže a v tlačovej podobe u usporiadateľa.

 5.5. Usporiadateľ nie je zodpovedný za poskytovanie nesprávnych alebo nepresných údajov o účastníkovi, o jeho adrese alebo iných údajov, ktoré bránia alebo odďaľujú informovanie o výhercoch v súvislosti so súťažou.